SkyX Solar

Bình Dương 1,250 kWp

   • Quy mô dự án: 1,250 kWp
  • Ngành nghề: Vật Liệu Xây Dựng
  • Vận hành năm: 2021
  • Vị trí: Bình Dương, Việt Nam
  • Khách hàng nước: Việt Nam
  • Tiết kiệm của Chủ sở hữu Mái nhà với Hệ thống SkyX trong vòng đời dự án: > 6 triệu USD
  • Giảm phát thải carbon: 981 tấn/năm
To receive your saving report, please tell us

Name Email Phone

This information is confidential. We do not share with any third parties