SkyX Solar

Bình Dương 2,000 kWp

   • Quy mô dự án: 2,000 kWp
  • Ngành nghề: Thực phẩm & Đồ uống
  • Vận hành năm: 2020
  • Vị trí: Bình Dương, Việt Nam
  • Khách hàng nước: Thuỵ Điển & Ukraina
  • Tiết kiệm của Chủ sở hữu Mái nhà với Hệ thống SkyX trong vòng đời dự án: > 12 triệu USD
  • Giảm phát thải carbon: 1,541 tấn/năm
To receive your saving report, please tell us

Name Email Phone

This information is confidential. We do not share with any third parties