SkyX Solar

Cổ đông sáng lập

SkyX được thành lập bởi VinaCapital, là công ty quản lý tài sản và đầu tư với kinh nghiệm hàng đầu tại Việt Nam. VinaCapital:

  • Quản lý đa dạng các loại tài sản - Vốn cổ phần đại chúng và tư nhân, Trái phiếu, Vốn đầu tư mạo hiểm và Phát triển Bất động sản
  • Tôn trọng các tiêu chuẩn quốc tế về quản trị, nguyên tắc đạo đức, minh bạch, tuân thủ và quản lý
  • Sở hữu kinh nghiệm quốc tế và mạng lưới địa phương hàng đầu

Thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo www.vinacapital.com

SkyX is owned by VinaCapital, the most experienced asset management and investment company in Vietnam. VinaCapital
To receive your saving report, please tell us

Name Email Phone

This information is confidential. We do not share with any third parties