SkyX Solar

Đồng Nai 9,000 kWp

   • Quy mô dự án: 9,000 kWp
  • Ngành nghề: Nhà máy xây sẵn
  • Vận hành năm: 2020
  • Vị trí: Đồng Nai, Việt Nam
  • Khách hàng nước: Nhật Bản
  • Tiết kiệm của Chủ sở hữu Mái nhà với Hệ thống SkyX trong vòng đời dự án: > 40 triệu USD
  • Giảm phát thải carbon: 6,300 tấn/năm
To receive your saving report, please tell us

Name Email Phone

This information is confidential. We do not share with any third parties