SkyX Solar

Dự án của chúng tôi tại Việt Nam

Dự án của chúng tôi tại Việt Nam

SkyX Solar có >100MW dự án điện mặt trời đang vận hành và/hoặc đang phát triển trên khắp Việt Nam với các khách hàng nội địa và quốc tế uy tín

0 + MWp
Project Pipeline
0 m+
tC02e reduction
in 0 +
provinces
To receive your saving report, please tell us

Name Email Phone

This information is confidential. We do not share with any third parties