SkyX Solar

Long An 1,000 kWp

   • Quy mô dự án: 1,000 kWp
  • Ngành nghề: Nhựa
  • Vận hành năm: 2021
  • Vị trí: Long An, Việt Nam
  • Khách hàng nước: Thái Lan
  • Tiết kiệm của Chủ sở hữu Mái nhà với Hệ thống SkyX trong vòng đời dự án: > 4.9 triệu USD
  • Giảm phát thải carbon: 771 tấn/năm
To receive your saving report, please tell us

Name Email Phone

This information is confidential. We do not share with any third parties