SkyX Solar

Quảng Nam 1,600 kWp

   • Quy mô dự án: 1,600 kWp
  • Ngành nghề: Dệt may
  • Vận hành năm: 2022
  • Vị trí: Quảng Nam, Việt Nam
  • Khách hàng nước: Hàn Quốc
  • Tiết kiệm của Chủ sở hữu Mái nhà với Hệ thống SkyX trong vòng đời dự án: > 8 triệu USD
  • Giảm phát thải carbon: 2,041 tấn/năm
To receive your saving report, please tell us

Name Email Phone

This information is confidential. We do not share with any third parties